Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
14°C
Powróć do: Czytelnik

Statut Biblioteki

 

UCHWAŁA NR XXXIX/280/2021

RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

 

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1.

Nadaje się̨ Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się̨ Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3.

Traci moc Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVI/135/2000 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, zmieniony uchwałą Rady Gminy Gierałtowice XXII/174/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/280/2021

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

Statut

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

I. Przepisy ogólne

§ 1.

Podstawą prawną działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach zwanej dalej „Biblioteką” jest:

1. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;

3. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

5. niniejszy Statut.

§ 2.

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Gierałtowice zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator zapewnia środki finansowe niezbędne do utrzymania i zapewnienia rozwoju Biblioteki w tym na zakup materiałów bibliotecznych, wyposażenia utrzymania i remontu lokali, doskonalenia zawodowego pracowników oraz prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość́ prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

5. Biblioteka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

§ 3.

1. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Gmina Gierałtowice.

2. W skład Biblioteki wchodzą̨ następujące filie, agendy:

1) Filia Nr 1 w Przyszowicach, ul. Parkowa 11;

2) Filia Nr 2 w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 3;

3) Filia Nr 3 w Chudowie, ul. Szkolna 54;

4) Izba Regionalna pod nazwą „Izba Łod Starki” w Chudowie, ul. Szkolna 54.

 

II. Cele i przedmiot działania

§ 4.

1. Do zadań́ Biblioteki oraz filii nr 1, 2, 3 należy:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej z uwzględnienie szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym,

5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, w tym elektronicznego katalogu zbiorowa,

6) popularyzowanie książek i czytelnictwa na terenie swojej działalności,

7) prowadzenie rożnych form pracy służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu,

8) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów,

9) organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń́ oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury,

10) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy i regionu,

11) wykonywanie zadań́ związanych z funkcjonowaniem ogólnopolskie sieci bibliotecznej,

12) wykonywanie zadań́ służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców gminy i regionu,

 

2. Zadaniem Izby Regionalnej jest:

1) gromadzenie zabytków, informowanie o wartościach i treści gromadzonych zbiorowa – zabytków i dóbr materialnych znalezionych i związanych z dziejami i kulturą Gminy Gierałtowice,

2) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,

3) organizowanie wystaw stałych i czasowych,

4) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym lekcji muzealnych, konferencji i wykładów,

5) przechowywanie i gromadzenie zbiorów i zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa,

6) inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,

7) uzupełnianie zbiorów nowymi nabytkami, pozyskiwanymi w formie darowizn a w przypadku niemożności pozyskania tych przedmiotów w formie darowizny w ramach posiadanych środków, nabycie przedmiotów ważnych z punktu widzenia historii regionu,

8) współpracą z innymi muzeami, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury organizacjami i stowarzyszeniami o pokrewnych działaniach w regionie.

§ 5.

1. Usługi Biblioteki są̨ ogólnie dostępne z zastrzeżeniem ust.2.

2. Opłaty mogą̨ być́ pobierane w przypadkach i na zasadach wymienionych w art. 14 ust 2 i 3 ustawy o bibliotekach.

III. Zarzadzanie i organizacja

§ 6.

1. Biblioteką kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor organizuje i zarządza całokształtem Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gierałtowice w trybie określonym w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7.

1. W Bibliotece zatrudnia się̨ pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor wydaje regulaminy i instrukcje.

IV. Gospodarka finansowa

§ 8.

Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę̨ finansowa zgodnie z przepisami określającymi zasady gospodarki finansowej instytucji kultury na podstawie rocznego planu finansowego z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora, kierując się̨ zasadami efektywności, celowości i rzetelności.

§ 9.

Źródła finansowania Biblioteki stanowią̨:

1) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań́ statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań́ i programów;

4) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

5) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych ).

§ 10.

Dyrektor Biblioteki jest odpowiedzialny za całość́ gospodarki finansowej Biblioteki.

V. Postanowienia konchowe

§ 11.

Zmiany statutu dokonywane są̨ w trybie określonym dla jego nadania.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.